9 ต.ค.2562 ประธาน สร.กสท ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

Visitors: 206,962