15-10-63 สหภาพฯ  CAT - TOT ร่วมหารือ สิทธิประโยชน์-สภาพการจ้างของพนักงานที่จะไปอยู่ NT


Visitors: 350,914