กฎหมายควรรู้

ธนู  พงษ์ศรีสว่าง

รองประธาน ด้านคุ้มครองแรงงาน

เกร็ดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน CAT

          การทำงานไม่ว่าในหน่วยงานใด มีระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่พนักงานจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและป้องกันรักษาสิทธิให้กับตนเอง มีอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะกล่าวบอกให้เพื่อนพนักงาน CAT ได้รับรู้และนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานเพื่อจะได้ปกป้องรักษาสิทธิเมื่อยามที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน สิ่งนั้นคือ “การขับรถของ CAT ออกไปปฏิบัติงานภายนอก”

การขับรถยนต์ของ CAT ออกไปปฏิบัติงานภายนอก” นั้น ดูแล้วก็เป็นเรื่องปกติ ไม่เห็นมีอะไรที่น่าจะสนใจที่ต้องศึกษารับรู้เลย เพราะหลายคนก็ปฏิบัติอยู่แล้ว ลองมาอ่านกันดูนะครับ เพราะปกติการทำหน้าที่ขับรถยนต์ของหน่วยงานออกไปปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวิธีปฏิบัติซึ่งได้กำหนดไว้เป็นหน้าที่ของ “พนักงานขับรถ” แต่ด้วยเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงหลายประการทำให้ CAT ได้มีนโยบายในการ ไม่รับคนขับรถเข้ามาเป็นพนักงานเพิ่มเติม ประกอบกับคนเดิมก็ค่อยๆ พ้นสภาพออกไปเรื่อย ๆ จน พนักงานที่ทำหน้าที่ขับรถไม่เพียงพอ และงานที่จะต้องใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติก็มีมากขึ้น จึงเกิดคำที่ว่า “ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ อีกหน้าที่หนึ่ง” ขึ้นมากับพนักงาน CAT ในทุกที่ทำการที่ต้องใช้รถยนต์และไม่มีพนักงานขับรถ หรือมีแต่ไม่เพียงพอไม่ทันต่อสถานการณ์

การปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์อีกหน้าที่หนึ่ง” ของพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานขับรถโดยตำแหน่งนั้น มีหลักการว่า ต้องมีใบอนุญาตจาก CAT ให้ทำหน้าที่ขับรถยนต์อีกหน้าที่หนึ่ง”ก่อน จึงจะปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีสิทธิรองรับในการปกป้องเมื่อเกิดปัญหากับการปฏิบัติงานหรืออุบัติเหตุจากการขับรถยนต์ได้ ดังนั้น พนักงานท่านใดที่จะต้องขับรถยนต์ของ CAT ออกปฏิบัติงานอย่าลืมว่า จะต้องทำหนังสือ “ขออนุญาตขับรถยนต์อีกหน้าที่หนึ่ง” ไว้ด้วยนะครับ


          เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ทางรถยนต์ ถ้าพนักงานเป็นฝ่ายถูก ไม่มีปัญหาอะไร เพราะรถยนต์ CAT มีการทำประกันชั้น3 ไว้ แต่ถ้าพนักงานเป็นฝ่ายผิดการซ่อมรถยนต์คู่กรณี ประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ แต่สำหรับรถยนต์ CAT ที่ได้รับความเสียหาย นั้น พนักงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงในส่วนที่ได้รับความเสียหายให้ดีตามเดิม แต่ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยสหภาพแรงงาน สร.กสท ได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ กสท และมีมติรองรับไว้ใจความสำคัญว่า “กรณีที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์อีกหน้าที่หนึ่ง เกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด โดยไม่ได้เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่เมาสุราในขณะขับรถ CAT จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนความเสียหายของรถยนต์ CAT ให้แทนพนักงาน” แต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขดังต่อไปนี้

     1.พนักงานคนนั้นต้องมีใบอนุญาตให้ขับรถยนต์ CAT อีกหน้าที่หนึ่ง

     2.ต้องมีคำสั่งให้ออกไปปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

     3.ต้องอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน หรือ เดินทางอยู่ในเส้นทางการออกไปปฏิบัติงาน ไม่ออกนอกเส้นทางไปปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว

     4.ไม่ดื่มสุราในขณะขับรถออกไปปฏิบัติงาน

     5.ไม่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

          อย่างน้อยต้องอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ ตามที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าไม่เช่นนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในการซ่อมรถยนต์ CAT ด้วยตัวท่านเองนะครับ

1 ตุลาคม 2563

Visitors: 361,715