ที่ปรึกษา สมบูรณ์ ทรัพย์สาร

สมบูรณ์  ทรัพย์สาร

ที่ปรึกษา

 

โทร. 086-352-0035


 • สังวรณ์ พุ่มเทียน.jpg
  สังวรณ์ พุ่มเทียน หน่วยงานสายงานการตลาดและบริการ ฝ่ายบริหารลูกค้า ส่วนบริหารการรับชำระผ่านตัวแทน โทร.081-350-0279,090-9424259 E-mail:sangvorn.p@cattelecom.com

 • ชัยวัฒน์ ศิริกันไชย.jpg
  ชัยวัฒน์ ศิริกันไชย หน่วยงานสายงานสื่อสารไร้สายกลุ่มปฏิบัติการสื่อสารไร้สายฝ่ายวิศวกรรมสื่อสารไร้สายส่วนระบบข้อมูลและสารสนเทศโทร. 081-350-0005E-mail :ichaiwat@cattelecom.com

 • MB lenovo-iphone_๒๐๐๖๑๕_0415.jpg
  ศรเจตน์ ชูพงศ์หน่วยงานสายงานปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลส่วนปฏิบัติการสื่อสารข้อมูล นนทบุรีโทร. 088-295-1269 ,02-104-2282E-mail :sorhjate.c@cattelecom.com ...

 • รักขนา อินตางาม.jpg
  รักขณา อินตางาม หน่วยงานสายงานอำนวยการและกฎหมายศูนย์ธุรการรวมส่วนอำนวยการกลางโทร.088-295-0647E-mail :rakkhana.k@cattelecom.com

 • ประสาร โรจนวิภาต.jpg
  ประสาร โรจนวิภาต หน่วยงานสายงานธุรกิจและบริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฝ่ายผลิตภัณฑ์สื่อสารดาวเทียมสถานีดาวเทียม นนทบุรีโทร. 081-352-0691E-mail :prasarn.r@cattelecom.com

 • ธนู พงษ์ศรีสว่าง.jpg
  ธนู พงษ์ศรีสว่าง หน่วยงานสายงานปฏิบัติการกลุ่มปฏิบัติการฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศสถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 1 เพชรบุรี081-350-0278E-mail :thanu.p@cattelecom.com ความถูกต้อง ความเป็นธรรม...

 • สัมมนา 21-23 มค.62_190329_0076.jpg
  ไกรสัณห์ สุขโสต หน่วยงานสายงานการเงินกลุ่มบัญชีและการเงินฝ่ายบัญชีบริหารส่วนพัฒนาระบบบัญชีบริหารโทร.083-058-0534E-mail : kraisunt.s@cattelecom.com

 • จิรวัฒน์ มณีศรี.jpg
  จิรวัฒน์ มณีศรี หน่วยงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนธุรกิจส่วนควบคุมคุณภาพการประมวลผลข้อมูล โทร.083-064-9499 E-mail: jirawat.m@ca...

 • นิไลมล มนตรีกานนท์.jpg
  นิไลมล มนตรีกานนท์ หน่วยงานสายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่มทรัพยากรบุคคลฝ่ายสวัสดิการและบริหารแรงงานสัมพันธ์ส่วนปฏิบัติการเงินเดือน/ค่าจ้าง และกองทุนสวัสดิการโทร.081-356-3333E-mail :nilaim...

 • ประธานเขตเหนือ.jpg
  วันทนี วินทัง หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 2 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ ส่วนสนับสนุนงานบริการ โทร.086-420-1496 E-mail:wantanee.w@cattelecom.com

 • ปราการ ทิพยศักดิ์.jpg
  ปราการ ทิพยศักดิ์ หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง สำนักงานบริการลูกค้า กสท พระนครศรีอยุธยา โทร. 086-440-1290 E-mail:prakarn.t@catte...

 • P Lek.jpg
  ปริทรรศน์ รุ่งมี หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้ สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต โทร.081-232-5551 E-mail: Paritad.r@cattelecom.com

 • สมโชค สุขใส.jpg
  สมโชค สุขใส หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก ส่วนบริหารลูกค้า โทร. 081-350-1021 E-mail: somchok.so@cattelecom.com

 • ภัทธนพนธ์ บุญลา.jpg
  ภัทธนพนธ์ บุญลา หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 2 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก สำนักงานบริการลูกค้า กสท แหลมฉบัง โทร. 081-350-2167 E-mail: somchai.bo@cattelec...

 • ลือชัย ขันธ์รักษา.jpg
  ลือชัย ขันธ์รักษา หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 2 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท สกลนคร โทร.081-237-0128 E-mail:luechai.k@c...

 • ธมิตรชัย บุรีเลิศ.jpg
  ธมิตรชัย บุรีเลิศ หน่วยงานสายงานการตลาดและบริการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร. 081-352-0101E-mail :thamitchai.b@cattelecom.com

 • ทวีศักดิ์ ดำอิน.jpg
  ทวีศักดิ์ ดำอิน หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการ ฝ่ายควบคุมโครงข่าย ส่วนติดตั้งและบำรุงรักษาโครงข่ายหลัก โทร.088-295-0331, 081-350-0057 E-mail:taveesak.d@cattelecom.com

 • IMG_20190121_141409.jpg
  สิตา สุดสาย หน่วยงานสายงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสวัสดิการและบริหารแรงงานสัมพันธ์ ส่วนระเบียบบุคคลและสวัสดิการ โทร.099-336-4630E-mail :sita.s@cattelecom.com

 • พิศิษฐ์ ดีใจ.jpg
  พิศิษฐ์ ดีใจ หน่วยงานสายงานอำนวยการและกฎหมายกลุ่มอำนวยการฝ่ายโยธาและขนส่งส่วนยานพาหนะและบริการขนส่งโทร.086-410-9533E-mail :pisit.d@cattelecom.com

 • เฉลิม อบรมชอบ.jpg
  เฉลิมพล อบรมชอบ หน่วยงานสายงานปฏิบัติการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนปฏิบัติการข่ายสายเคเบิล โทร.081-350-0169 E-mail:chaleampol.o@cattelecom.com

 • สุรชัย จันมน.jpg
  สุรชัย จันมน หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการ ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 สตูล โทร.062-087-7637E-mail :surachai.j@cattelecom.comสร.กสท และสมาชิก พร้อม...

 • ยืนยง นิลละออ.jpg
  ยืนยง นิลละออ หน่วยงานสายงานอำนวยการและกฎหมาย กลุ่มอำนวยการ ฝ่ายโยธาและขนส่ง ส่วนบำรุงรักษางานระบบอาคาร บางรัก โทร. 086-995-1991E-mail :yuenyong.n@cattelecom.com

 • ประสิทธิ์ คำมูลพงษ์.jpg
  ประสิทธิ์ คำมูลพงษ์ หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 2 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุตรดิตถ์ โทร.088-555-8255 E-mail:prasit.ku@catteleco...

 • อังคณา เพ็งเที่ยง.jpg
  อังคณา เพ็งเที่ยง หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง ส่วนสนับสนุนงานบริการ โทร.081-233-0106E-mail :angkana.p@cattelecom.com

 • จริยา จันทร์กวี.jpg
  จริยา จันทร์กวี หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 2 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนสนับสนุนงานบริการ โทร.086-410-8454E-mail :chariya.c@cattelecom.com

 • ธราธิป ยานการ.jpg
  ธราธิป ยานการ หน่วยงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กรส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป โทร.089-564-1234email : tharathip.y@cattele...

 • ปิยภัทร์ ถวายชัย.jpg
  ปิยภัทร ถวายชัย หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการโทรศัพท์ ส่วนชุมสาย TANDEM และ VoIP นนทบุรี โทร.094-556-2616E-mail :samniang.t@cattelecom.com

 • อภิพัธน์ น้อยเสงี่ยม.jpg
  อภิพัธน์ น้อยเสงี่ยม หน่วยงานสายงานอำนวยการและกฎหมายกลุ่มกฎหมายฝ่ายคดีส่วนความรับผิดทางละเมิดและคดีอาญาโทร.090-659-5162email :apipat.n@cattelecom.com

 • ภวังค์ คงคารักษ์.jpg
  ภวังค์ คงคารักษ์ หน่วยงานสายงานปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานบริการ 2 สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา โทร.086-462-9199E-mail :pawang.k@...

 • วัฒนะ เอี่ยมบำรุง.jpg
  วัฒนะ เอี่ยมบำรุงที่ปรึกษาโทร.081-6255400

 • สุขุม ชื่นมะนา-1.JPG
  สุขุม ชื่นมะนาที่ปรึกษาโทร.081-988-4490

 • ชัยอนันต์ วรขันธ์.jpg
  ชัยอนันท์ วรขันท์ที่ปรึกษาโทร.081-350-0810

 • นราลักษณ์ ศิริลักษณ์.jpg
  นราลักษณ์ ศิริลักษณ์ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่โทร.081-350-0684
Visitors: 361,715