20-3-62 สร.กสท เข้าร่วมประชุมใหญ่ สรส. ประจำปี 2561

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องกันตัง การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีนายสุนันท์ นวลพรมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร ผู้แทนของรักษาการผู้ว่าการ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และนายจิตติน วิเศษสมบัติ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การประชุมมีแสดงความยินดีผ่านวีดีโอจากคุณชารัน เบอร์โรว์ เลขาธิการสมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล (ITUC) ซึ่ง สรส. เป็นองค์กรสมาชิก พร้อมกับผู้แทนขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศเข้าร่วมและกล่าวเป็นเกียรติ
- คุณแกรม บัคเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชาและลาว
- คุณโรเบิร์ต ไพคอฟสกี้ ผู้อำนวยการศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ โซลิดาริตี้ ประจำประเทศไทย
- คุณแอริน แวนเดอร์ มาส หัวหน้าโครงการการจัดตั้งสนามบิน สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ
- คุณฟอร์โรว์ ฟรานซิลโก้ ผู้แทนสภาแรงงานแห่งชาตินอร์เวย์ (LO-NORWAY) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
- คุณปาทวน ซาโมเซอร์ ผู้แทนสมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
- คุณเทรุ เซกิกูชิ ผู้อำนวยการมูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
- คุณเอดดิ ผู้แทนพันธมิตรคนงานสนามบิน จาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย
และยังมีคุณเสน่ห์ หงส์ทอง นายทะเบียนพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย คุณสมศักดิ์ มาณพ
รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้แทนของพรรค คุณสมพร ขวัญเนตร ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคุณไพฑูรย์ บางหรง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก เข้าร่วมและกล่าวเป็นเกียรติ

คุณสาวิทย์ แก้วหวาน รักษาการเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) กล่าวขอบคุณทุกคนทุกองค์กร

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ได้มีวาระ อาทิ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๑ การรับรองงบฐานะการเงินประจำปี ประจำปี ๒๕๖๑ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
และมีวาระสำคัญ ดังนี้

๑) การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ชุดที่ ๑๘ โดยมีผลของการเลือกตั้งเป็นดังนี้
๑. เลขาธิการ นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท.

๒. กรรมการบริหารในสัดส่วนสตรี ประกอบด้วย น.ส.พัชรวัฒน์ กงสิน (สร.อตก.) น.ส.ลำยวง ส่วนบุญ (สร.กฟผ.) นางพจนี ภูศรี (สร.บขส.) น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ สมบัติภิญโญ (สร.รงพ.) น.ส.ณีรนุช จิตต์สม (สรท.) และ น.ส.นิไลมล มนตรีกานนท์ (สร.กสท.)

๓. กรรมการบริหารในสัดส่วนแรงงานหนุ่มสาว ประกอบด้วย นายณัฐพล สาริกะวณิช สภฟ.

๔. กรรมการบริหารอื่น ประกอบด้วย นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี (สรท.) นางอารยา
แก้วประดับ (สร.อภ.) นายชาญชัย โพธิ์ทองคำ (สร.กทพ.) นายพนมทวน ทองน้อย (สร.กฟผ.) นายมานพ เกื้อรัตน์ (สร.กยท.) นายบรรพต สังคสุข (สร.รฟท.) นางภรภัทร สุขเจริญ (สร.อสร.) นายสมบัติ ภู่ไพโรจน์ (สภฟ.) ว่าที่ ร.ท.เรืองศิลป์ คชนินท์ (สร.กปน.) ว่าที่ ร.ต.ชาย ชินะไพโรจน์ (สร.ว.ท.) นายประจักษ์
สุขบัณฑิตย์ (สร.บขส.) นายบรรพต พานิชย์นววิธ และนายปริญญา โกศัลวิตร (สร.อตก.)

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าบำรุงสมาชิกประมาณร้อยละ ๒๐ และแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติกรรมการบริหารที่ต้องเป็นกรรมการและได้รับการรับรองจากองค์กรสมาชิกสังกัด ที่มีความรู้ ความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและการพ้นจากตำแหน่งกรณีขาดคุณสมบัติ

๓) การขับเคลื่อนเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้นำสหภาพแรงงานฯ รถไฟ และผู้นำสหภาพแรงงานอื่นๆ ที่ประชุมได้เห็นขอบแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนภายในประเทศ สรส. สร.รฟท. และ คสรท. พร้อมเชื่อมโยงองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือกับผู้นำแรงงานที่ได้รับผลกระทบต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม
และทางสหภาพแรงงานมอลเทล ได้มีแจ้งเหตุนายจ้างละเมิดสิทธิแรงงานหลังมีการยื่นข้อเรียกร้องจนพิพาทนำไปสู่การปิดงานในส่วนสมาชิกกว่า 94 วันแล้ว

“กรรมกรทั้งผองคือพี่น้องกัน”
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
Visitors: 195,878