ข้อมูลติดต่อ คณะกรรมการ

 
                                                              คณะกรรมการ สร.กสท ชุดที่ 7
 
1 นายสังวรณ์  พุ่มเทียน 081-350-0279, 090-9424259 ประธาน
2 นายชัยวัฒน์  ศิริกันไชย 081-3500005 เลขาธิการ
3 นายศรเจตน์  ชูพงศ์ 088-2951269 นายทะเบียน
4 น.ส.รักขณา  อินตางาม 088-2950647 เหรัญญิก
5 นายประสาร  โรจนวิภาต 081-3520691 รองประธาน ด้านบริหารและพัฒนาองค์กร
6 นายธนู  พงษ์ศรีสว่าง 081-3500278 รองประธาน ด้านคุ้มครองแรงงาน
7 นายไกรสัณห์  สุขโสต 083-0580534 รองประธาน ด้านปกป้องผลประโยชน์องค์กร
8 นายจิรวัฒน์  มณีศรี 083-0649499 รองประธาน ด้านประชาสัมพันธ์
9 น.ส.นิไลมล  มนตรีกานนท์ 081-3563333 รองประธาน ด้านประสานงานและกิจกรรมภายนอก
10 น.ส.วันทนี​  วินทัง 086-4201496 กรรมการ/ประธานสาขา เขตเหนือ
11 นายสมโชค  สุขใส 081-3501021 กรรมการ/ประธานสาขา เขตตะวันตก
12 นายปริทรรศน์  รุ่งมี 081-2325551 กรรมการ/ประธานสาขา เขตใต้
13 นายปราการ  ทิพยศักดิ์ 086-4401290 กรรมการ/ประธานสาขา เขตกลาง
14 นายภัทธนพนธ์  บุญลา 081-3502167 กรรมการ/ประธานสาขา เขตตะวันออก
15 นายลือชัย  ขันธ์รักษา 081-2370128 กรรมการ/ประธานสาขา เขต อน.
16 นายธมิตรชัย บุรีเลิศ 081-3520101 กรรมการ
17 นายทวีศักดิ์  ดำอิน 088-2950331, 081-3500057 กรรมการ
18 น.ส.สิตา  สุดสาย 099-3364630 กรรมการ
19 นายพิศิษฐ์  ดีใจ 086-4109533 กรรมการ
20 นายเฉลิมพล  อบรมชอบ 081-3500169 กรรมการ
21 นายสุรชัย  จันมน 062-0877637 กรรมการ
22 นายยืนยง  นิลละออ 086-9951991 กรรมการ
23 นายประสิทธิ์  คำมูลพงษ์ 088-5558255 กรรมการ
24 นางอังคณา  เพ็งเที่ยง 081-2330106 กรรมการ
25 น.ส.จริยา  จันทร์กวี 086-4108454 กรรมการ
26 นายธราธิป  ยานการ 089-5641234 กรรมการ
27 นายปิยภัทร  ถวายชัย 094-5562616 กรรมการ
28 นายอภิพัธน์  น้อยเสงี่ยม 090-6595162 กรรมการ
29 นายภวังค์  คงคารักษ์ 086-4629199 กรรมการ
30 นายวัฒนะ  เอี่ยมบำรุง 065-9165941 ที่ปรึกษา
31 นายสมบูรณ์  ทรัพย์สาร 086-3520035 ที่ปรึกษา
32 นายสุขุม  ชื่นมะนา 081-9884490 ที่ปรึกษา
33 นายชัยอนันท์  วรขันธ์ 081-3500810 ที่ปรึกษา
34 นางนราลักษณ์  ศิริลักษณ์ 064-1616615 ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่
Visitors: 361,715