สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
SITE SEARCH: ค้นหาคำว่า
 

:: 

          

          

          

          

          


  ความเห็น :: 1
          
  โดย : พงศ์พันธ์ [ 8 Oct 2547 - 10:58:39]

  ความเห็น :: 2
          
  โดย : พงศ์พันธ์ [ 30 Apr 2548 - 06:39:45]

  ความเห็น :: 3
          
  โดย : [ 7 Sep 2548 - 09:31:56]

  ความเห็น :: 4
          
  โดย : [ 20 Mar 2549 - 15:16:56]

  ความเห็น :: 5
          
  โดย : นิทัศน์ [ 7 Apr 2549 - 16:43:16]

  ความเห็น :: 6
          
  โดย : [ 3 ธ.ค. 2555 - 21:46:03]

  ความเห็น :: 7
           คำสั่ง
           สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
           ครั้งที่ 2/2556
           เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ สร.กสท
           ---------------------------------
           ด้วย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (สร.กสท) ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหางาน สร.กสท ชุดใหม่ขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จึงได้มีการปรับปรุงคณะอนุกรรมการขึ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงาน สร.กสท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 55 วรรค 2 ข้อบังคับ สร.กสท ข้อ 22 และประกอบกับมติคณะกรรมการ สร.กสท ชุดที่ 4 ครั้งที่ 2/2556 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกเป็นอนุกรรมการ สร.กสท ประจำหน่วยงาน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
          
           อนุกรรมการประจำหน่วยงาน ขต.(อ)
           1. นายชาญณรงค์ ศรีรัตนโชติ สังกัด ขต.(อ)
           2. น.ส.เกษร แย้มแสง ” ขต.(อ)
           3. นางกฤชสร การณ์ฉัตรวราธร ” ขต.(อ)
           4. นายสุรวิทย์ เอกทัตร ” สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 3 รข.
           5. นายภาว์สันต์ ปะระทัง ” ส่วนสื่อสัญญาณ ศรีราชา รข.
           6. นายไพศาล เกียรติสมานวงศ์ ” สค.กบินทร์บุรี
           7. นางเสาวลักษณ์ สุวรรณโภคาสาคร ” สค.จันทบุรี
           8. นายเฉลิมชัย บูรณะวงศ์ตระ***ล ” สค.ฉะเชิงเทรา
           9. นายศราวุธ โชติบุตร ” สค.ชลบุรี
           10. นายชวลิต โกมลรุจิ ” สค.ตราด
           11. นายวุฒิไกร ฉายบุญครอง ” สค.นครนายก
           12. นายอวยชัย อ่อนสำเนียง ” สค.ปราจีนบุรี
           13. นายปัญญา มาประโพธิ์ ” สค.มาบตาพุด
           14. นายโกวิทย์ เวียงไชย ” สค.ระยอง
           15. จ.ส.ต. ขวัญชัย เข็มวรรณ์ ” สค.ระยอง
           16. นายสุชาติ นุรัตน์ ” สค.สระแก้ว
           17. น.ส.อุทัย ปัทมดิลก ” สค.สัต***
           18. นายสมทัย พิชพันธ์ ” สค.แหลมฉบัง
           19. นายประมูล ท้าวสาลี ” สค.อรัญประเทศ
           20. นางปัญจาภรณ์ ศรีกุลชา ” สค.ปลวกแดง
          
           อนุกรรมการประจำหน่วยงาน ขต.(ก)
           1. นางอังคณา เพ็งเที่ยง สังกัด ส่วนสนับสนุน ขต.(ก)
           2. นางอัจฉรา ด้วงเกิด ” ส่วนตรวจสอบบัญชี ขต.(ก)
           3. น.ส.เพียงพิศ คุ้มภัยเพื่อน ” ส่วนการตลาด ขต.(ก)
           4. น.ส.กอบการ เลิศไชยเกษม ” ส่วนกฎหมาย ขต.(ก)
           5. นายโชตินันทน์ เนื่องสิทธะ ” ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ ขต.(ก)
           6. นายพีรยุทธ สังข์ธูป สังกัด ส่วนบริการโครงข่าย ขต.(ก)
           7. นายชาญยุทธ คัมภ์บุญยอ ” ส่วนบริการโครงข่าย ขต.(ก)
           8. นายวิรัช โสมสุด ” สค.นครสวรรค์
           9. นายสมชาย สาตร์กลิ่น ” สค.นครสวรรค์
           10. นายยงยุทธ แสงสร้อย ” สค.นครสวรรค์
           11. นายพิษณุเดช แดงทองดี ” สค.นครสวรรค์
           12. นายอนุรักษ์ เผือกบุญเกิด ” สค.นครสวรรค์
           13. น.ส.ลักษมี คงหุ่น ” สค.นครสวรรค์
           14. นายสถาพร วายุภาท ” สค.สระบุรี
           15. นายพงษ์ประยูร สุขกิจพงษ์ ” สค.สระบุรี
           16. นายธัช วัฒนถาวร ” สค.พระนครศรีอยุธยา
           17. นายไมตรี แสนทวีสุข ” สค.พระนครศรีอยุธยา
           18. นายสมพงษ์ บัวมาก ” สค.เพชรบูรณ์
           19. นายเอกลักษณ์ ทองไทย ” สค.หนองไผ่
           20. นายไตรทศ พรมรัตน์ ” สค.กำแพงเพชร
           21. นายทศพล ทองขาว ” สค.พิจิตร
           22. นายสุรเชษฐ์ แพรศรี ” สค.อุทัยธานี
           23. นาย เพทาย ทองสุข ” สค.ชัยนาท
           24. นายดำเกิง อุดมรัตนวุฒิ ” สค.อ่างทอง
           25. นายสุรัตน์ สังข์พราหมณ์ ” สค.ลพบุรี
           26. นายชัยวัฒน์ จันทรัรังษี ” สค.ชัยบาดาล
           27. นายไทยศักดิ์ พร้อมสมบูรณ์ ” สค.หล่มสัก
           28. นายธนสรรค์ แก่นเพชร ” สค.ตะพานหิน
           29. นายไพโรจน์ ตรีอินทอง ” สค.ตาคลี
           30. นายกนกพัจน์ กัณหะกุล ” สค.สิงห์บุรี
          
           อนุกรรมการประจำหน่วยงาน ขต.(ต)
           1. นายธีรศักดิ์ นวลทอง สังกัด สค.สุราษฎร์ธานี
           2. นายนราธิป หมื่นไกรทอง ” สค.สุราษฎร์ธานี
           3. นายปริทรรศน์ รุ่งมี ” สค.ภูเก็ต
           4. นายโกศล รัตนสว่างวงศ์ ” สค.นครศรีธรรมราช
           5. นายอภิชาต บูชา ” สค.นครศรีธรรมราช
           6. นายคล่อง สีดำ ” สค.ทุ่งสง
           7. นายณรงค์ พรหมเพศ ” สค.ทุ่งสง
           8. นายบรรดิฐ ทิพยจันทร์ ” สค.เกาะสมุย
           9. นายสมปอง พรมคง ” สค.ป่าตอง
           10. นายโกศล จันทสุบรรณ สังกัด สค.ตะกั่วป่า
           11. นายวสันต์ เกิดทอง ” สค.พังงา
           12. นายสุธรรม กอบกิจ ” สค.กระบี่
           13. นายประยงค์ หนูดำ ” สค.กระบี่
           14. นายโสภณ ศรีเพชร ” สค.ตรัง
           15. นายประสาร พัฒนกิจ ” สค.ตรัง
           16. นายบุญธรรม อาทรวิริยกุล ” สค.พัทลุง
           17. นายอิสรา มุกดา ” สค.หาดใหญ่
           18. ว่าที่ ร.ต.วิมล ชนะวรรณโณ ” ขต.(ต)
           19. นายเสรี ทองฉิม ” ขต(ต)
           20. นายพยัญ บุญญสุวรรณ ” ขส.(ต)
           21. นายพงศกร ชูแก้ว ” ขส.(ต)
           22. นายนัทที ศิริวัฒน์ ” สค.สงขลา
           23. นายซุลกิฟลี สาและห์ ” สค.ปัตตานี
           24. นายรังสรรค์ หะยีแยะ ” สค.ปัตตานี
           25. นายศรีศักดิ์ ชุมสุวรรณ ” สค.นราธิวาส
           26. นายประเสริฐ ตันธนกุล ” สค.ยะลา
           27. นายโสภณ ศรีวิโรจน์ ” สค.เบตง
           28. นายเชิดพงษ์ หนูไหม ” สค.สตูล
           29. นายสุธร ประทุมวรรณ์ ” ส่วนสื่อสัญญาณ สงขลา รข.
           30. นายสุรินทร์ พรหมอินทร์ ” สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 2 รข.
           31. นายรัตชัย คงเคว็จ ” สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 รข.
           32. นายประพันธ์ ใจเย็น ” สถานีเคเบิลใต้น้ำ ชลี 4 รข.
           33. นายจิระพันธ์ ทรงอาวุธ ” ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สายศูนย์หาดใหญ่ ปร.
           34. นายสุรเชษฐ์ ไชยเอียด ” ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ศูนย์สุราษฎร์ธานี ปร.
           35. นายไพโรจน์ มณีมาศ ” ส่วนปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย ศูนย์สุราษฎร์ธานี ปร.
          
           อนุกรรมการประจำหน่วยงาน ขต.(น)
           1. นายสมพงษ์ กันใหม่ สังกัด สค.ลำพูน
           2. นายสถาพร วันสนุก
  โดย : [ 21 ก.พ. 2556 - 11:28:54]

  ความเห็น :: 8
          
  โดย : [ 2 ก.ค. 2556 - 10:03:40]

  ความเห็น :: 9
          
  โดย : [ 5 ก.ค. 2556 - 12:52:13]

  ความเห็น :: 10
          
  โดย : [ 11 ก.ค. 2556 - 13:35:41]

  ความเห็น :: 11
          
  โดย : [ 29 ก.ค. 2556 - 14:43:57]

  ความเห็น :: 12
          
  โดย : [ 10 ก.ย. 2556 - 15:38:27]

  ความเห็น :: 13
          
  โดย : [ 19 ก.ย. 2556 - 22:43:23]

  ความเห็น :: 14
          
  โดย : [ 23 ก.ย. 2556 - 17:16:55]

  ความเห็น :: 15
          
  โดย : [ 16 พ.ย. 2556 - 19:34:58]

  ความเห็น :: 16
          
  โดย : [ 7 ก.พ. 2557 - 08:47:26]

  ความเห็น :: 17
          
  โดย : [ 11 ก.พ. 2557 - 12:46:53]

  ความเห็น :: 18
          
  โดย : [ 12 ก.พ. 2557 - 14:57:32]

  ความเห็น :: 19
          
  โดย : [ 28 ก.พ. 2557 - 04:07:16]

  ความเห็น :: 20
          
  โดย : [ 18 มี.ค. 2557 - 14:40:04]

  ความเห็น :: 21
          
  โดย : [ 21 มี.ค. 2557 - 23:26:55]

  ความเห็น :: 22
          
  โดย : [ 24 มี.ค. 2557 - 09:47:39]

  ความเห็น :: 23
          
  โดย : [ 25 มี.ค. 2557 - 07:11:00]

  ความเห็น :: 24
          
  โดย : [ 28 มี.ค. 2557 - 14:02:12]

  ความเห็น :: 25
          
  โดย : [ 3 เม.ย. 2557 - 06:13:56]

  ความเห็น :: 26
          
  โดย : [ 8 ต.ค. 2557 - 18:17:24]

  ความเห็น :: 27
          
  โดย : [ 1 ธ.ค. 2557 - 08:35:30]

  ความเห็น :: 28
          
  โดย : [ 16 ธ.ค. 2557 - 09:45:53]
  sewu-cat.com
Sewu-cat.com "สื่อ on line เพื่อสมาชิก สร.กสท.ทุกคน"

Copyright © 2001-2002 . All rights reserved. Powered by webmaster@sewu-cat.com
Site information by Chumpol@sewu-cat.com .
 
:: Home